Naším hlavným cieľom je v kooperácii s našimi obchodnými partnermi na domácich i zahraničných trhoch v oblasti kovovýroba dosahovať uspokojenie potrieb konečných zákazníkov a ich spokojnosť.

Základný princíp výrobnej činnosti KNK NAKO spočíva v dôslednosti, zodpovednom prístupe a kladení dôrazu na kľúčové kvalitatívne vlastnosti našich výrobkov:

  • vyvážený vzťah kvalita/cena
  • dokonalý vzhľad a dizajn
  • dlhá životnosť a spoľahlivosť
  • použiteľnosť a funkčnosť
  • bezpečnosť a ekologická nezávadnosť
  • prelínanie prvkov tradície a inovácie
  • včasnosť a presnosť ich dodania

Kvalitná kovovýroba overená tradíciou potvrdila, že hodnotné výrobky sú vytvárané práve vďaka hodnotným vstupom do výroby. Za najväčšiu hodnotu, ktorá vstupuje do hodnoty našich výrobkov považujeme ľudský kapitál. Hodnoty a princípy našej spoločnosti, ktoré uplatňujeme voči všetkým zainteresovaným subjektom, považujeme za nástroj k trvalo udržateľnému rastu a rozvoju firmy.

Lojalita, úprimnosť, férovosť, dôvera, rešpekt

Pri dosahovaní cieľov a budovaní obchodno-partnerských vzťahov sa opierame o princípy podnikateľskej etiky

Udržanie tradície vo výrobe na Slovensku

Snažíme sa o  šírenie kvalitnej slovenskej výroby a udržanie jej tradície

Zodpovednosť, dôslednosť, zmysel pre detail

Náš výrobný proces je sled činností, ktoré sú dôsledne riadené a odkontrolované vo vzťahu ku kvalitatívnej i kvantitatívnej stránke výrobkov: „Reťaz je taká silná, aký silný je jej najslabší článok“

Snaha rozvíjať sa, inovovať a modernizovať výrobné procesy

Našou víziou je napredovať, udržať si kvalitný odborný a špecializovaný personál na jednej strane a rozširovať technologické možnosti na strane druhej